• 0392 227 17 30
"Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın!"

Kurumsal | Misyonumuz - Vizyonumuz


1. METEOROLOJİ’NİN TARİHÇESİ VE TANIMI:

Meteorolojinin tarihçesi çok eskilere dayanmaktadır. İnsanların düşünebileceği seviyeye gelmeleriyle birlikte meteorolojik olaylarla ilgilenmeye başladıkları fakat bunların uzun bir süre bilimsel açıklamalarını yapmadıkları söylenebilir. Meteorolojik olaylardan çoğu, birçok milletlerin efsanelerinde yer almıştır. Hala tanrı için dans etmekle, duayla yağmur yağdıracaklarına inanan insan toplulukları vardır.

Pozitif ilimlerde kaydedilen inkişafların sonucu Meteorolojide ilerleme hareketleri başlamış, termometre, barometre gibi aletlerin icadı ile müşahade devrinden rasat aletleri devrine geçiş olmuştur.

Meteoroloji bir atmosfer ilmidir. Atmosfer yerçekimiyle dünyaya bağlı hava küresine denir. Kokusuz, tatsız ve berrak gaz karışımlarından meydana geldiği için bitki ve canlıları barındırır. Ayrıca, güneşe karşı olan kısımlarda fazla sıcaktan, güneşsiz kısımlarda ise donma durumundan canlıları korur.

Bir atmosfer ilmi olan Meteorolojide, arz’ı saran gaz küresi içinde vukubulan olayları ve değişmeleri yakından takip ve tetkik etmekte, yer küre üzerindeki canlılara hizmet vermektedir.

Meteoroloji’nin esas gelişmesi ikinci dünya harbi ve onu takip eden yıllarda olmuş ve bilimsel manadaki seviyesine bundan sonra ulaşmıştır. Bugün, ulaşım, tarım ve araştırma gibi işlerde faydalanmak üzere kurulmuş binlerce meteoroloji istasyonları mevcuttur.

Bugün, radyasyon, ısı, buharlaşma, yoğunlaşma, yağış ve elektriki hadiseler gibi fiziki olayllar üzerinde araştırmalar Fizikal Meteoroloji, geniş sahalar üzerinde aynı zamanda ve aynı esaslar dahilinde yapılan rasatların analizini Sinoptik Meteoroloji, gelecek ve halihazır hava şartları ile ilgili çalışmaları Aeronotik Meteoroloji, deniz seyrülseferi ile deniz üstündeki iklim elemanlarını, deniz suyu özelliklerini, denizle ilgili çeşitli çalışmalara yarayacak sonuçları elde etmek maksadıyla yapılan çalışmaları Deniz Meteoroloji, ziraat ve toprakla olan münasebeti üzerinde, iklim elemanlarından elde edilen sonuçların ve iklim tiplerinin tarımsal ürün ve çalışmalara yaptığı etkileri Zirai Meteoroloji, serbest atmosferde dikine ayrıca düşey ve yatay doğrultularda hava şartları üzerinde incelemeler yaparak çeşitli sonuçlar elde eden Aeroloji, canlılar üzerinde hava ve iklimin tesirlerini inceleyen Tıbbi Meteoroloji durmadan yorulmadan çalışmalarını sürdürmektedir.

İLK DÖNEM (1881-1963)

Kıbrıs adasında ilk meteoroloji gözlemleri yalnız sıcaklık ölçümleri ile 1881 yılında Lefkoşa’da, 1903 yılında Limasol’da başlamıştır. Bu iki istasyona ait kayıtlar açılış tarihlerinden itibaren düzensiz bir şekilde tutulmuş olduğundan, bir kısmı İngiliz Makamlarında, bir kısmı da Rum tarafında bulunmaktadır.

1932’den önce iki istasyon daha açılmışsa da, bilahare bu istasyonlar kapatılmıştır.

1932’den 1940 yılına kadar (8) yeni istasyon daha açılmış, bunların yerlerinin seçimine bilimsel bir dikkat gösterilmemiştir. Örnek olarak (6) istasyonun kıyı bölgesinde yerleştirilmesine karşılık, birisi 1340 m, yükseklikte Trikoukkıa olmak üzere iki istasyon deniz seviyesinden 200 m. daha yukarıda açılmıştır.

1941-1960 yılları arasında ikisi 1300 m. yüksekliğinde dağlık bölgede, diğer ikisi de ortalama 600 m. yükseklikte (7) yeni istasyon daha açılmıştır.

1966 yılında açılan (8) istasyon ile ada’da daha geniş bir istasyon şebekesi kurulmuş, daha sonraki yıllarda açılan yeni istasyonlarla adet (40)’a ulaşmıştır. Bununla beraber bu istasyonlardan bir kısmı daha sonra kapanmıştır.

Bu yüzden istasyonların, meteorolojik kayıtları arasında büyük kayıplar göze çarpmaktadır. Hatta bazı istasyonlardaki rakamlar hatalı olduğu izlenimini verdiğinden, kullanılması sakıncalı görülmektedir.

Yukarıda zikredilen ölçümler, yalnız maximum ve minimum sıcaklık değerlerine aittir. Diğer ölçümler (basınç, extrem) ise, çok sınırlıdır. Don istidlalinde çok önemli olan toprak-üstü (Grass minimum) sıcaklık değerleri 1960-1970 yılları arasında (4) istasyon, daha sonra da (6) istasyonda başlamıştır.

Kıbrıs Cumhuriyetinin kuruluş tarihi olan1960 yılına kadar Ada’da (5) Sinoptik istasyon mevcut bulunuyordu, bunlar şunlardır:

İstasyon Adı: İstasyon No:
Lefkoşa (Nicosia) 17606
Akrotori 17601
Baf (Paphos) 17600
Ayıos (Nikoloos) 17611
Ayıe Irini (Morfu) 17602

Bu (5) istasyon, tamamen ingilizlere ait olup, kendileri tarafından çalıştırılmaktaydı. Ayrıca Lefkoşa (Nicosia) istasyonu radyozonde istasyonu olarak çalışmaktaydı.

Bu istasyonlar 1963 yılı sonlarına kadar faaliyetlerini devam ettirdiler. 1963 yılındaki Kıbrıs olayları nedeniyle, (Morfu) ve (Ayıos Nikoloos) çalışmalarını durdurdular ve yağış istasyonu olarak çalıştılar.

<

1963-1974 DÖNEMİ:

Bu devre içinde Türk bölgesinde kalan meteoroloji istasyonları faaliyetlerini durdurmuşlardır. Rum tarafında kalan istasyonların da düzensiz ve aralıklı bir durumda çalıştığı anlaşılmaktadır.

GENEL BİLGİLER

2. MİSYON VE VİZYON

2.1 MİSYON

KKTC insanına meteorolojik hizmetlerin eksiksiz ve zamanında sağlanabilmesi için meteoroloji istasyonları veya birimleri açarak çalıştırmak, askeri, sivil, kara, deniz ve hava ulaştırması ile tarım ve diğer sektörlere hava tahminleri ile meteorolojik destek sağlamak, iklim özelliklerini tesbit etmek amacıyla çalışma ve incelemelerde bulunmak uluslararası antlaşmalar çerçevesinde sorumluluğunda bulunan bölgelerdeki meteorolojik tahminleri yaparak gerekli yerlere iletmek, meteoroloji ile ilgili konularda, etüt ve araştırmalarından elde edilen bilgileri arşivlemek ve yayınlamak, müdürlüğümüzün başlıca misyonudur.

2.2 VİZYON

Müdürlüğümüzün Kalite Politikası olan; Her zaman öncü ve güvenilir kalmayı sağlamak. Milli ekonomiye katkıyı ve müşteri tatminini en üst seviyede tutabilmek amacıyla;

3. DAİRENİN KURULUŞ AMAÇLARI ŞUNLARDIR:

Devlet ve bölge sınırları içinde gerçekleşen ve gerçekleşecek olan atmosferik ve diğer fiziki, dinamik olayları, afetleri ve meteoroloji ile ilgili elemanları gözlemlemek ve tahmin etmek; su kaynakları bakımından iklim ve yağış karakterlerini saptayarak ve takip ederek ülke iklimi ile yağış rejimini belirlemek, meteorolojik hizmetleri, kamu yararına, milli güvenlik esaslarına, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yasalarına ve uluslararası mevzuat ve standartlarına uygun olarak yürütmek ve ilgili tüm sektörlere hizmet ve destek sağlamak; Devlet ile diğer ülkeler arasında karşılıklı olarak meteoroloji hizmetlerini, uluslararası mevzuat çerçevesinde düzenli, süratli ve emin bir şekilde yürüterek işbirliğinde bulunmak; bu işlerin Yasa, Tüzük ve Yönetmeliklere uygunluğunu denetlemek ve yürürlükteki ilgili mevzuatta öngörülen diğer görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak; ve Devlet ve bölge sınırları içinde gerçekleşen ve gerçekleşecek olan sismik, jeomanyetik ve diğer fiziki, dinamik, doğal olayları, afetleri ve bunlarla ilgili elemanları uluslararası standartlara göre ilgili kuruluşlarla istişare ederek izlemek, saptamak incelemek ve tahmin etmek ve bu hizmetleri kamu yararına, milli güvenlik esaslarına ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yasalarına ve uluslararası mevzuata uygun olarak düzenli, süratli ve emin bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

3.1 DAİRENİN BAŞLICA GÖREVLERİ ŞUNLARDIR:

Bölgede meteorolojik ve sismik hizmetlerin düzenli olarak süratle ve emin bir şekilde yürütülmesini sağlamak;

Ulusal ve uluslararası kişi, kurum ve kuruluşların meteorolojik ve sismik bilgi istemlerini karşılamak;

Yurt içi ve uluslararası ilişkilerde, meteoroloji ve sismoloji ile ilgili kuruluşların yasa ve genel tüzüklerini dikkate almak; bu kuruluşların esaslarına göre, diğer meteoroloji ve sismoloji örgütleri ve idareleri ile ilişkiler kurmak; inkişaf projeleri yapmak; Devleti temsil etmek; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasasının 90’ıncı maddesi kuralları çerçevesinde özel sözleşme ve andlaşmalar yapmak süretiyle hizmetlerin gelişmesine yardımcı olmak;

Ülke içinde ve uluslararası düzeyde düzenli ve yeterli olarak hizmet sağlamak için gerekli her türlü alet, cihaz ve teknik donanımı sağlamak, tesis ve istasyon kurmak ve çalıştırılmasını sağlamak;

Bölgede gerçekleşen atmosferik, sismik, jeomanyetik ve diğer benzeri fiziki dinamik, doğal olayları, afetleri ve bunlarla ilgili elemanları izlemek, saptamak, analiz ve tahmin etmek suretiyle, kara hava ve deniz ulaşımı ile milli güvenlik, tarım, orman, turizm ve diğer sektörlerle, diğer ilgililerin konu ile ilgili bilgi gereksinimini karşılamak; ihbarlar çıkarmak suretiyle uyarmak; savaş ve barış zamanlarında yapılan her türlü askeri harekatın meteorolojik destek ve himayesini yapmak;

W.M.O., I..C.A.O. ve diğer uluslararası kuruluşların standartlarını, kurallarını gözden geçirmek, uygulamak ve değişen hususları izleyerek zamanında yürürlüğe koymak, gerekli hallerde Devleti temsilen toplantılara katılmak, değişiklik önerileri hazırlamak ve ilgili kuruluşlara önerilerde bulunmak;

Elde edilen meteorolojik, jeolojik ve diğer fikizi bilgileri değerlendirmek, istatistiklerini tutmak ve arşivlemek, bilgi bankası kurmak, hizmetlerde gereksinim duyulan araştırma, inceleme ve fizibilite çalışmaları yapmak ve gerekirse yayınlamak;

Gönüllü gözlemciler dahil tüm personelin ilgili hususlarda yurt içinde ve yurt dışında eğitilmelerini programlayıp uygulamak;

Meteorolojik faktörlerin etkilerini belirlemek için fenolojik gözlem ve tahminler yaparak tarım ve hayvancılık sektörleri ile diğer ilgililere katkıda bulunmak;

Elektrik; elektronik, mekanik, meteorolojik ve sismik alet, cihaz ve sistemlerin tesis, montaj, bakım ve onarımlarını yerinde veya atölyelerde yaparak ömürlü ve randımanlı çalışmalarını ve stoklarını sağlamak; tüm teknik donanımda yenilikleri izleyerek gerektiğinde uygulamak;

3.2 İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

3.2.1 Fiziksel Yapı

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü Merkez Birimleri Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı içerisinde yer almaktadır. Meteoroloji örgütü 42/1992 sayılı yasa ile

 1. Hava Tahminleri şubesi
 2. Gözlem, iklim ve istatistik şubesi
 3. Bilgi İşlem, Araştırma ve Deniz Meteorolojisi Şubesi
 4. Ve Sismoloji bölümü

Dairenin Taşra birimleri

 1. Ercan Havaalanı
 2. Geçitkale Havaalanı
 3. Girne Deniz Limanı
 4. GaziMağusa Deniz Limanı

Faal durumda da 28 yağış ve 6 adet deprem istasyonundan hizmet verilmektedir.

Örgüt Yapısı

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü Merkezinde, 1 Müdür, 1 Müdür Muavini 3 Şube Amirinden oluşmaktadır. (Sayfa 7’de Meteoroloji Dairesi Teşkilat Şeması)

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğünde işlem ve karar sürecinin hızlandırılması, etkinlik ve verimliliğin artırılması amacıyla müdürlük hizmetlerinin yürütülmesi sırasında çeşitli bilgi ve teknoloji kaynaklarından azami ölçüde faydalanılmaktadır.

3.2.3.a Bilgi Kaynaklarımız

Kanunlar

 1. 7/1979 Kamu Görevlileri Yasası
 2. 42/1992 Meteroloji Dairesi Kuruluş, Görev ve Çalışma esasları yasası.

3.2.3.b Protokoller

 1. T.C. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ile imzalanan “Yardım ve İşbirliği Protokolü”,
 2. Kandilli Rasathanesi Müdürlüğü ile imzanan protokol,
 3. Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ile imzalanan işbirliği protokolü,
 4. Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şti. Ltd. İle imzalanan protokol.
 5. Boğaziçi Üniversitesi Deprem Mühendisliği ile imzalanan işbirliği protokolü.

3.2.4 Bilgi Kaynaklarımız

 1. Bütçe Hazırlama Rehberi
 2. ANNEX 3 (Meteorological Service For International Air Navigation)
 3. ANNEX 15 (Aeronautical İnformation Services)
 4. Vollume II Meteorological Service for International Air Navigation
 5. Vollume I General Meteorological standants and Recommer ded practices
 6. Vollume I.I International codes
 7. Vollume I.2. International codes
 8. WMO Manual on Codes No 306
 9. METEOSAT High Resolution Image Format Documantation (Eum HRITDOZ)
 10. Verification of ECMWF products in Member States and Co-operationg Status Raports.

3.2.5 Teknoloji ve Kaynaklarımız

Günümüzde meteorolojik karakterli doğal afetler öncesinde ve sonrasında yayınların erken uyarılarla sosyal ve ekonomik kayıpların en aza idirilmesi, enerji ve su kayıplarında optimum fayda sağlanması ve insan hayatının kolaylaştırılması amacıyla hizmet veren çağdaş meteoroloji birimleri teknolojiyi yoğun biçimde kullanmak zarundadır.

Bu zorunluluğun bilincinde olan Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü, yaygın ve güncel teknoloji kullanımında KKTC’nin önde gelen kurumlarından biridir. Elektronik gözlem sistemleri (otomatik meteoroloji ölçüm sistemleri ve Ravinsonde istasyonu) Meteorolojik uydu, uydu haberleşme ve yer alıcı sistemleri ile teknolojileri temel teknoloji kaynaklarını oluşturmaktadır.

3.2.5.1 Elektronik Gözlem Sistemleri

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nün ülke sathına yayılmış gözlem ağı modernizasyon programı çalışmaları kapsamında yenilenmiş ve elektronik sistemler kurularak işletmeye alınmıştır.

3.2.5.2 Ravinsonde Gözlem Sistemleri

Yer seviyesinden 30-40 km yüksekliğe kadar atmosferdeki sıcaklık, nem, rüzgar ve yükseklik bilgilerinin elde edilmesinde kullanılmakta, mevcut gözlem ağında 1 adet (Lefkoşa’da) Ravinsonde istasyonu işletilmektedir.

3.2.5.3 Otomatik Meteoroloji Gözlem Sistemleri

Sistem yapısal olarak, meteorolojik parametrelerdeki deyişimlere duyarlı ve bu deyişimlerin miktarını ölçen sensörler ve veri toplam ünitesi ile bu sensörlerin ürettiği mühendislik birimlerini meteorolojik bilgilere ve birimlere dönüştürmek için gerekli hesaplamaları ve çevirmeleri yapan ana işlem ünitesi haberleşme ünitleri ve güç kaynaklarından oluşmaktadır.

Gelişen teknoloji ile birlikte otomatik meteoroloji ölçüm ve raporlama sistemleri daireye girmiştir. İlk otomatik meteoroloji istasyonu 1987 yılında Ercan Hava Alanı’na kurulmuştur. 1995 yılında klimatolojik amaçlı ikinci otomatik istasyon Gazi Mağusa’ya, 1996 yılında yine klimatolojik amaçlı üçüncü istasyon Girne’ye ve 1998 yılında ise yine aynı amaçlı istasyon Yeni Erenköy’e kurulmuştur. Bunlardan ayrı olarak 1987 yılında devreye konan ilk otomatik meteoroloji istasyonunun ömrünü tamamlamasından dolayı Ercan Hava Limanı’na 1999 yılında küçük çapta otomatik meteoroloji istasyonu kurulmuştur.

Meteoroloji Dairesi’nin yeniden yapılanması ve son teknolojiyi takip ederek dünya standartlarına ulaşabilmesi için 2005 yılının Ağustos ayında ve 2006 yılında adanın değişik yerlerine 9 adet klima amaçlı otomatik meteorolojik bilgi ve ölçüm sistemleri kurulmuştur. Bunlara ilave olarak yine 2005 yılının Ağustos ayında Ercan Hava Alanı’na da 1 adet hava alanları için kullanılan otomatik meteorolojik bilgi ve ölçüm sistemi kurulmuştur.

Bahsi geçen 5 adet klima amaçlı istasyon; Lefkoşa; Lefke, Akdeniz, Geçitkale, İskele, Çamlıbel, Beyarmudu, Alevkaya ve Gazi Mağusa bölgelerine kurulmuştur. Bu istasyonlar Lefkoşa merkezde bulunan Meteoroloji Dairesi Bilgi İşlem Bölümündeki ana bilgisayarla; bilgisayar üzerindeki MET-MAN 10 yazılımı ve GSM modem vasıtası ile iletişim kurmaktadır. İstasyonlardaki ölçülen bilgilerin yanısıra bu bilgiler kullanılarak hesaplanan değerler, istasyonlardaki dataloger cihazlarında ve bellek kartlarında saklanmaktadır.

Merkezde bulunan ana bilgisayar ünitesi belirli aralıklarla (her saat başı) bu istasyonlara bağlanarak gerekli meteorolojik parametreleri alır ve bunları kendi içerisinde bir veri tabanına kaydeder.. Alınan bu bilgiler, metin dosyası olarak görüntülenir ve Web view (veb view) yazılımı vasıtası ile internet ortamında görüntülenir. Bir sunucu özelliği taşımakta olan ana bilgisayar ünitesine; internet ortamında bağlanıldığı takdirde, ölçülen ve hesaplanan bilgilerin çeşitli formatlarda görüntülenmesi sağlanır. Bu şekilde verilen tablosal, grafiksel ve bir harita üzerinde görüntülenme imkanı sağlanır.


Klima İstasyonları Şu Sensörleri İçermektedir:

 1. Rüzgar, Hız ve Yön
 2. Sıcaklık
 3. Basınç
 4. Nisbi Nem
 5. Solar Radyasyon
 6. Toprak Üstü Çim Termometresi
 7. 5,10,20,50 ve 100 cm Derinliklerdeki Toprak Sıcaklık Sensörleri
 8. Yağış

Bu Sensörlerdeki Ölçülen Değerler Kullanılarak:

Gibi değerler de hesaplanarak sisteme kaydedilmektedir. Bu değerlerden günlük ve aylık en düşük, en yüksek ve ortalama değerler görüntülenebilir.

Sistemde kullanılan günlük ve aylık klima raporları hazırlamaya yarayan uygulama sayesinde, meteorolojik amaçlar için kullanılan klimatolojik tablolar da otomatik olarak hazırlanır.

Ercan Hava Alanı’nda kurulmuş olan sistem MİDAS IV yazılımı ile kullanılmaktadır. MİDAS IV sistemi, temel olarak, havacılık hizmetleri için kulanılmakta olup Dünya Meteoroloji Teşkilatı (WMO) ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tavsiyelerine uygun olarak geliştirilmiştir.

Sistem, pist başına kurulmuş olan sensözler, bu sensörlerle meteoroloji kulesi arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla tesis edilmiş olan kablolar, ana bilgisayar üzerinde çalışmakta olan MİDAS IV yazılımı ve ana bilgisayara ilave olarak kullanılan görüntüleme ve rasat bilgisayarlarından oluşmaktadır.

Sistem:

 1. Rüzgar Hızı ve Yönü
 2. Basınç
 3. Nisbi Nem
 4. Sıcaklık
 5. Solar Radyasyon
 6. Değişik Derinliklerdeki Toprak Sıcaklığı
 7. Görüş Uzaklığı
 8. Halihazır Hava
 9. Bulut Taban Yüksekliği

Bu sistem ve sistemdeki sensörlere uzaktan bağlanıp gerekli bakım ve kontrollerin yapılması mümkündür. Buna ilave olarak belli saatlerde oluşturulan Metar (Mutad Uçuş Raporu) ve Sinoptik (hava tahmininde kullanılan gözlemler) mesajlarını WMO, ICAO tavsiyelerine uygun olarak oluşturur ve ilgili yerlere meydana gelen olaylar (yağmur, sis, kar vs) şiddetleri ile birlikte otomatik olarak tesbit edilir. Sistemde ayrıca kaydedilmiş olan parametrelerin, seçilen belirli zaman aralıklarında tablosal ve grafiksel görüntülenmesi amacı ile kullanılan veri tabanı yazılımı da mevcuttur.

3.2.5.4 Uydu Sistemi:

MUYAS (Meteorolojik Uydu Yer Alıcı Sistemleri) ile EUMETSAT tarafından işletilen sabit yörüngeli METESAT 7 uydusundan her yarım saatte bir MMS 6 uydusundan her 15 dakikada bir görüntü alınmaktadır.

Alınan uydu görüntüleri ve bu görüntülerden üretilen meteorolojik ürünler hava tahminin yanı sıra havacılık meteorolojisinde kullanılmaktadır.

3.2.5.5 Bileşen Teknolojisi:

2004-2007 yılları içerisinde Meteoroloji Dairesi Müdürlüğünde değişik tip ve özelliklerde 43 adedi masa üstü ve 2 adet dizüstü olmak üzere 45 adet bilgisayar ve 11 adet yazıcı bulunmaktadır.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğünde değişik özelliklerde 7 faks, 1 adet renkli fotokopi ve 2 adet siyah beyaz fotokopi bulunmaktadır.

3.2.5.6 Bilgisayar Yazılımları:

 1. TÜRKMETCAP: Meteorolojik iletişim ve uygulanan program.
 2. MOSWeather:Anlık Hava Durumu Sunum Programı
 3. WEB Programları
 4. PAINTNOW: Resimli Tahmin Hazırlama Programı
 5. RAPORSOA: Sabah, Öğle, Akşam Hava Raporları Hazırlama Programı
 6. CORWET: Deniz Raporları Hazırlama Programı
 7. WEB-VIEW: Otomatik İstasyonlara Sunum Programı
 8. MS6: Görüntüleri Yazılım Programı
 9. KALMAN: Harita ve Tablo Görüntülü Programı
 10. Aydeniz Kuraklık Haritalama Programı
 11. De Martonne Kuraklık Haritalama Programı
 12. SPI Kuraklık Haritalama Programı
 13. Genel Harita Programı
 14. Raob
 15. Met-Pro
 16. Diji-Cora

3.2.6 İNSAN KAYNAKLARI

3.2.6.1 2006 Yılı Personel Durumu

Personel Sayısı:

Dairede, 63 kadrolu 4 Daimi işçi olmak üzere toplam 67 personel ve 35 gönüllü gözlemci bulunmaktadır. (Ağustos 2007 itibatıyla personelin 45’i merkezde 22’si taşrada çalışmaktadır.

Müdürlüğümüzün 2000-2007 yılları arasında personel sayısı dağılımı aşağıdaki gibidir:

YılKadroluDaimi İşçiGeçici Memur
20003832
20013832
20023832
2003415-
2004425-
2005425-
2006405-
2007634-

3.2.6.2 Hizmet İçi Eğitim:

Meteorolojik çalışma ve hizmetlerde bilgi çok önemlidir. Buna bağlı olarak da eğitim ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle, bilgi tazelemek amacıyla her yıl, uygun bir takvime göre, daire bünyesindeki teknik personel Hizmet İçi Eğitim Kursları düzenlemekte ve personel gerekli eğitimden geçirilmektedir.

2006 yılında müdürlüğümüzde değişik konularda (seminer, kurs ve eğitim) 7 adet eğitim faaliyeti düzenlenmiş ve 60 kişi eğitim almıştır. 8 Eğitimci bu eğitimlerde görev almıştır.

Yıllara göre eğitim faaliyetleri aşağıdaki gibidir:

YılEğitim SayısıKatılan Personel
200024
200124
200216
200316
200414
2005510
2006715
2007820

3.2.7 Sunulan Hizmetler:

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü KKTC genelinde meteorolojik gözlem ve tahminler yapmak, bunları ilgililerin istifadesine sunmak ve ihtiyaç duyulan sektörlere meteorolojik destek sağlamakta yetkili tek kuruluştur.

Meteorolojik Ürün ve Hizmetler

www.kktcmeteor.org

www.kktcmeteor.com

Meteorolojik bilgileri, doğru, güncel ve hızlı bir şekilde halka sunmak amacıyla geliştirilen KKTCMETEOR.COM-KKTCMETEOR.ORG her geçen gün artan bir hizmet trafiği ile görevlerini sürdürmektedir.

2003 yılında yayına geçen web sayfası, 2004 yılı sonlarında tamamıyla değiştirilmiştir.

Meteoroloji Dairesi Web Sayfasında Bulunan Bilgiler

Sağ üst köşede Ercan, Larnaka, Limasol ve Baf havaalanlarının anlık bilgileri (bulut, hadise, sıcaklık, nem, rüzgar, basınç.)

Alt bölümde bulunan Genel Hava Durumunda, KKTC Genel Hava Durumu ile aylara göre aylık en düşük, en yüksek ortalama, sıcaklık, ortalama nisbi nem, ortalama yağış ve rüzgar bilgileri, en yüksek en düşük ve ortalama güneşlenme süresi ve şiddeti ve aylara göre en düşük ve en yüksek deniz suyu sıcaklıkları tablo ve grafikleri bulunmaktadır.

Genel Bilgiler bölümünde, meteorolojide kullanılan terimlerin özet tarifi bulunur.

Tarihçe bölümünde, Meteoroloji dairesinin şubeleriyle ilgili genel bilgi

Özel Hizmet Üçretleri bölümünde, Meteoroloji dairesinden alınan bilgilerin üçretleri,

Fotoğraflar, basın kuruluşlarında Meteoroloji dairesiyle ilgili çıkan yazılar,

Linkler sayfasında, Meteoroloji ile ilgili bazı web sayfalarının adresleri,

Teşkilat Yasası sayfasında, 42/1992 sayılı Meteoroloji dairesi yasasının tüm metni bulunmaktadır.

Sol üst köşede Hava Tahmini, bunun alt bölümünde Sabah Hava Raporu, bunun alt bölümünde metni tıklarsak o günün 07:00 – 00:00 arası hava raporu, bu hava raporu içeriği ise Kuzey Sahil ve Beşparmaklar, Batı Mesarya, Orta Mesarya, Doğu Mesarya, Doğu Sahil ve Karpaz bölgelerinin hava durumu ve beklenen rüzgar yön ve hızı ile, bu bölgelere bağlı bazı yerleşim yerlerinin (Girne, Alevkaya, Ercan, Yeni Erenköy, Çamlıbel, Esentepe, Geçitkale, Lapta, Lefke, Beyarmudu, Akdeniz, Güzelyurt, G.Mağusa, Boğaz, Lefkoşa, İskele) o gün beklenen yangın olasılığı ve hissedilecek sıcaklıklar ayrıca bölgemiz denizlerindeki (Taurus, Krusade, Delta) hava durumu ile rüzgar ve dalga raporu verilmektedir.

Haritayı tıklarsak verilen bu bilgilere ek olarak Meteorolojik sembollerle hazırlanmış Kıbrıs haritası bulunmaktadır.

Öğle Hava Raporu 13:00(L)-19:00(L) saatleri arası beklenen hava raporunu belirtir. Sabah raporunda verilen bilgilere ek olarak son 24 saat içinde ölçülen yağış miktarları ile sabah ölçülen (yaz mevsiminde) deniz suyu sıcaklıkları (Girne, Mağusa) bulunmaktadır.

Akşam Hava Raporu (19:00(L)-(19:00)(L) sabah ve öğle raporunda belirtilen yerleşim yerlerinin hava durumu, rüzgar bilgileri ile o gece beklenen en düşük ve diğer beklenen en yüksek hava sıcaklıkları ile berlirtilen yerleşim yerlerinin o gün ölçülen en yüksek sıcaklık değerleri verilir.

Aktüel Haritalar sayfasında, o günkü 06:00(Z) yer kartı ile 00:00(Z) 850, 700, 500hPa kartlarının çizilmiş şekli,

Sayısal Analiz Ürünleri sayfasında, bu yerleşim yerlerinin (Baf, Çamlıbel, Ercan, Girne, Güzelyurt, İskele, Larnaka, Lefke Lefkoşa, Limasol, Yenierenköy, Alevkaya, Beyarmudu, Boğaz, Gazi Mağusa, Geçitkale) önümüzdeki üç günde beklenen % olarak Nisbi Nem, 3 saatlik yağış, basınç, 10m’deki Rüzgar ve 2 m’deki sıcaklık bilgileri verilmektedir.

Gerçekleşen Değerler sayfasının alt bölümünde Harita ve Tablo Görünümü sayfasının altında :En Yüksek, En Düşük ve Toprak Üstü En Düşük sıcaklıklar ile Güneşlenme şiddeti ve süresi ile Toplam Yağış (Son 24 saatlik değerler) bilgileri harita üzerinde çizim olarak verilmektedir.

Gerçekleşen Değerler Tablo sayfasının alt bölümünde şu şehirlerin (Ercan, Girne Gazi Mağusa, Lefkoşa, İskele, Yeni Erenköy, Lefke, Akdeniz, Geçitkale, Güzelyurt, Baf, Larnaka, Lefkoşa Rum kesimi ve Limasol)’un. En Yüksek Sıcaklıklar, Minimum Toprak Üstü Minimum ve Toplam yağış değerleri (geçmiş 7 günlük değerler) verilmektedir.

Muhtemel Orman Yangınları için son ölçülen Değerler sayfasında, yukarıda belirtilen şehirlerin en son hava durumu, rüzgar yön ve hızı, sıcaklık ve nisbi nem değerleri ile bu değerlere bağlı olarak muhtemel yangın olasılığı bilgileri verilmektedir.

Tahmin Edilen Değerler sayfasının alt bölümünde Üç Günlük Tahmin, önümüzde üç gün ile ilgili hava raporu ile meteorolojik sembollerle hazırlanmış harita bulunmaktadır.

Yedi Günlük Tahmin sayfasında önümüzde yedi gün ile ilgili hava raporu ile meteorolojik sembollerle hazırlanmış harita bulunmaktadır.

Üç Günlük Deniz Tahmini sayfasında, bölgemiz denizlerinde önümüzdeki üç günde beklenen hava ve deniz raporu (haritalı) verilir.

Sıcaklık, Nem, Yağış sayfasının altında Sıcaklık Tahmini, sayfasında önümüzdeki dört günde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar, Nem Tahminleri sayfasında önümüzdeki üç günde beklenen en düşük, en yüksek ve ortalama nisbi nem (%) değerleri ve Yağış Tahminleri sayfasının altında önümüzdeki iki günde beklenen, 24 saatlik ve 48 saatlik yağış bilgileri harita üzerinde çizilmiş olarak verilmektedir.

Enverziyon Tahmini sayfasında Gazi Mağusa, Geçitkale, Girne, Güzelyurt, İskele, Lefke, Lefkoşa ve Yeni Erenköy’ün önümüzdeki üç günde beklenen üçer saatlik periyodlarla enverziyon şiddeti verilmektedir.

Hava Kalitesi Tahmini sayfasında, Girne, Gazi Mağusa, Lefkoşa ve Güzelyurt’un önümüzdeki iki günde beklenen Hava Kalitesi, Kirletici ve Kirletici-Meteoroloji Diagramları verilmektedir.

Tahmin ve Son Durum sayfasında (şehirler....) şehirlerin anlık hava durumu, sıcaklık, basınç, rüzgar yön ve hız, nisbi nem durumları ile önümüzde üç günde beklenen hava durumu ile en düşük ve en yüksek sıcaklıklar ayrıca o şehrin uzun yıllar aylara göre yağışlı gün sayısı, toplam yağış en yüksek sıcaklık ortalaması, en düşük sıcaklık ortalaması verilmektedir.

Sismoloji sayfasında, bu bölümde de Kıbrıs civarı son depremler, ilgili linkler, Depremle ilgili Teknik Bilgiler ve Deprem Parametreleri sayfaları yer almaktadır. Depremle ilgili Teknik Bilgiler sayfasının alt bölümünde Deprem Kuşakları, Deprem nedir? Sismoloji nedir? ve Deprem oluş nedenleri ve türleri sayfaları yer almaktadır. Bu sayfalarda depremle ilgili terimlerin açıklaması, depremin oluş nedenleri ile türleri, deprem şiddeti cetveli açıklanmaktadır.

3.2.8 AMAÇ VE HEDEFLER

3.2.8.1 Müdürlüğümüzün Temel İlkeleri:

 1. Görev yetki ve sorumluluklarının yerine getirilmesinde ilgili kanun ve diğer mevzuatlar esas alınır.
 2. Müdürlüğümüzde yürütülen çalışmalarda kaynakların etkin ve verimli kullanılması esas alınır.
 3. Meteoroloji ve Sismoloji ile ilgili her türlü teknolojik ve teknik gelişmeler takip edilerek uyum sağlanır.
 4. Bilgi, kapasitesi insan ve teknolojik kapasitenin artırılması ve bilgi yönetimi ile ilgili gelişmeler takip edilerek değişime uyum sağlanır.

A. Müdürlüğümüzün Amaç ve Hedefleri

 1. Müdürlüğümüzün Anayasa, kanunlara, genel hukuk kurallarına uygun olarak görüş ve yukümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak.
 2. Bilgi İşlem ve arşiv kaynaklarının korunması, olağan üstü hal durumlarında hizmetlere devam edilmesi.
 3. Faaliyetlerimizin daha hızlı, etkin ve güvenilir olması için gerekli teknolojik yatırımları yapmak ve personel kapasitesini artırmak için gerekli eğitimi vermek.
 4. Bütçeden müdürlüğümüze ayrılan kaynağın etkin ve verimli kullanımını sağlayacak politikaları planlamak ve uygulamak.
 5. İnsan kaynaklarının yönetilmesinde performans odaklı anlayışı yerleştirmek.

3.2.8.2 Temel Politika ve Öncelikleri

Temel Politika:

Müdürlüğümüzün düzenli ve verimli bir şekilde hizmet verebilmesi için Anayasaya, kanunlara ilgili diğer mevzuata ve genel hukuk kurallarına uygun olarak, faaliyet raporlarının kamuoyu ile paylaşarak şeffaflığın sağlanması müdürlüğümüzün temel politikasını oluşturmaktadır.

Öncelikler:

 1. Görev, yetki ve sorumlulukların yürütülmesinde Anayasaya, kanunlara, ilgili diğer mevzuata ve genel hukuk kurallarına uyulması,
 2. Vatandaş ile müdürlük arasında hızlı etkin ve sürekli bir iletişim sisteminin oluşturulması,
 3. Kullanıcıların Meteorolojik ürün bilgi ve hizmetlerden en hızlı ve güvenilir şekilde yararlanması
 4. Müdürlüğümüzde stratejik yöntem ve performans yönetimi anlayışının geliştirilmesi
 5. İnsan kaynaklarının ve maddi kaynakların etkili ve verimli kullanılması
 6. Mali konularda açıklık, şeffaflık ve hesap verebilirliğin sağlanması
 7. Denetim ve iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde yürütülmesi
 8. Tasarruf kültürünün yerleşmesi
 9. Müşteri memnuniyetinin üst seviyede tutulması
 10. Çalışmalar için gerekli olan teknolojinin kapasitesinin artırılması müdürlüğümüzün Temel önceliklerini oluşturmaktadır.

Mali Bilgiler:

2006 yılında müdürlüğümüz bütçesine, bütçe kanunu ile öngörülen bütçe 1.511.678.00 YTL olup 49.030.00 YTL miktarı cari harcamalar geriye kalan ise personel maaşlarına ödenmiştir.

4. ŞUBELER

4.1 HAVA TAHMİNLERİ ŞUBESİ:

Uluslararası mevzuata uygun olarak, esas amacı; hava ve deniz ulaşımında önemli rol oynayan, yer ve yüksek atmosferdeki çeşitli meteorolojik parametrelerin incelenip analiz edilerek hava öngörü raporlarının ve diğer ilgili çalışmaların yapılması olan bu şube; amaç ve imkanlar dahilinde hizmet vermektedir.

4.2 HAVA TAHMİNLERİ MERKEZİ:

Hava Tahminleri Merkezi 2005 yılının Aralık ayında hizmete girmiştir. Bu merkezin görevi; aktüel haritalar yanında çeşitli meteorolojik modeller kullanılarak:

 1. Kısa ve uzun vadeli hava öngörüleri yapmak,
 2. Gerekli görüldüğü takdirde don ve fırtına ihbarları hazırlayıp ilgili sektörlere dağıtmak,
 3. Günlük, sabah, öğle ve akşam hava tahmin raporları çıkarmak,
 4. Denizciler için günlük, sabah, öğle ve akşam hava tahmin raporları çıkarmak,
 5. Hazırlanan raporları radyo, televizyon ve gazetelere göndermektir.

4.3 ERCAN HAVA MEYDANI METEOROLOJİ İSTASYONU:

1975 yılında Ercan Hava Meydanı’nda kurulmuş olan istasyonumuz; ulusal ve uluslararası hava trafiği için gözlem ve tahmin yapmakla yükümlüdür. Bu istasyonumuz 24 saat hizmet vermektedir. Bu istasyonda yürütülen hizmetlerde, Dünya Meteoroloji Teşkilatı (WMO) ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nün (ICAO) belirlediği kurallar, kodlar ve zaman (UTC) kullanılmaktadır. Bu hizmetler:

 1. Hava ulaşımına hizmet vermek,
 2. Kısa ve Uzun Vadeli Hava Öngörüsü yapmak,
 3. Gerekli görüldüğünde fırtına, sis, oraj gibi olaylarla ilgili ihbar hazırlayıp ilgili sektörlere dağıtmak,
 4. Fır sahası sorumluluklarını yerine getirmek,
 5. Sorumluluk sahasındaki uçuş faaliyetlerini etkileyen hava şartlarını takip etmek, gözlemek ve değerlendirmek olarak sıralanabilir.

Tüm bu hizmetlerin temeli öncelikle gözlem ve ölçümlere dayanmaktadır. Otomatik meteoroloji istasyonlarından alınan bilgiler – ki bunlar sıcaklık, nem, işba sıcaklığı, basınç, rüzgar, bulutluluk ve halihazır hava durumudur – defterlere işlenmekte, kodlanmakta ve VSAT uydu sistemi aracılığı ile hava öngörüsünde kullanılması amacıyla ülke dışına yayınlanmaktadır.

Bir meydan istasyonu olmasından dolayı, asli görevi ulusal ve uluslararası hava trafiğine hizmet vermek olan Ercan Meteoroloji İstasyonunda, bu amaçla her yarım saatte yapılan Metar rasatları, uçakların iniş ve kalkışına yardımcı olmak için Sivil Havacılık Yol Kontrol ve Kuleye verilir.

Uçakların iniş ve kalkışında, gözlemcilerce Yol Kontrol ve Kuleye verilen meteorolojik bilgiler, iniş ve kalkış yapacak uçaklar ile seyir halindeki uçaklara iletilir. Ayrıca uçak şirketlerine KTHY, THY, Pegasus, Atlas Jet ve Onur Hava Yolları’na gidecekleri meydanlarla ilgili uçuş yolları, Metar ve Taflar imza karşılığı verilerek ilgililere brifing yapılır.

4.4 BİLGİ, İŞLEM, ARAŞTIRMA ve DENİZ METEOROLOJİ ŞUBESİ:

Diğer şubelerde olduğu gibi bu şubede de çalışmalar mevzuat gereği amaçlar ve standartlara uygun olarak yürütülmektedir. Bilgi, işlem görevlilerinin özverili çalışmaları ile uzun yıllara ait istatistiki meteorolojik bilgiler, bilgisayar ortamına geçirilmiştir. Girne ve Gazi Mağusa Meteoroloji İstasyonları bu şube altında görev yapmaktadır.

4.5 DENİZ METEOROLOJİSİ:

Deniz Meteorolojisi, deniz çevresindeki atmosfer ve deniz sınırları içerisinde meydana gelen doğal olaylar, sahil kesimi, sahilden uzak sınırlar içinde kalan sulardaki insan faaliyetlerinin gereksinimi olan bilimsel ve işletme amaçlı meteorolojik bilgi talepleriyle ilgilenen bir bölümdür. Bu amaçla, Girne ve Gazi Mağusa’da deniz istasyonları kurulmuştur.

Bu ofislerin faaliyetleri şu şekilde sınıflandırılabilir:

Gemiciliğe, balıkçılığa, kıyı ve açık deniz faaliyetlerine, turistik ve eğlence gemilerine hizmet vermek.

4.6 GAZİ MAĞUSA DENİZ METEOROLOJİ İSTASYONU:

Deniz ulaşımına hizmet vermek amacıyla 1982 yılında, Gazi Mağusa sınırları içindeki eski bir polis karakolu binası içinde faaliyete geçmiş olan istasyon; 1995 yılında Liman Başkanlığı içinde tadil edilen yeni yerine taşınmış ve faaliyetlerine burada devam etmektedir. Vardiya düzeninde çalışan istasyon; yerel saatle 07:00 – 18:00 saatleri arasında çalışmakta ve her saat başı gözlem yapmaktadır. Yapılan gözlemler, Ercan Hava Alanı Meteoroloji İstasyonu’na verilerek dış ülkelere çıkışı sağlanmaktadır. Asli görevi, deniz ulaşımına hizmet vermek olan Gazi Mağusa Meteoroloji İstasyonu’nda her gün yerel saatle 09:00’da VHF’den denizciler için deniz hava tahmin raporları okunmaktadır.

4.7 GİRNE DENİZ METEOROLOJİ İSTASYONU:

1974 yılında KTBK sınırları içinde, askeri meteoroloji birimi adı altında faaliyete geçirilen Girne Deniz Meteoroloji İstasyonu, 1990 yılına kadar Türkiye Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü personelince çalıştırılmıştır. Bu tarihten sonra KKTC Meteoroloji Dairesi’ne devredilen istasyon; aynı yıl içinde taşınmış olduğu Girne Liman Başkanlığı binasındaki yeni yerinde halen faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir.

Bu istasyonda Gazi Mağusa Meteoroloji İstasyonu gibi deniz ulaşımına hizmet vermekte ve yerel saatle 07:00 – 18:00 arasında çalışmaktadır. İstasyon; her gün yerel saatle 09:00’da denizciler için hava raporlarını VHF telsiz aracılığı ile vermektedir. Ayrıca her saat başı rasat yapmakta ve rasatların sonucunu VSAT uydu aracılığı ile dışa çıkmaktadır.

4.8 GÖZLEM, İKLİM ve İSTATİSTİK ŞUBESİ:

Dairenin çalışma esasları uyarınca, KKTC sınırları içerisinde kurulan muhtelif özellikli taşra istasyonlarında, uluslararası prosedürlere uygun meteorolojik elemanların gözlemlerinin yapılması ve bunların istatistiki ve iklimsel değerlendirilmesi görevlerini yürüten şubede ayrıca çeşitli sektörlere, uygulama planlarına ışık tutucu hizmetler verilmektedir. Bu görevler yanında, mevcut istasyon şebekesinin işletilmesi, bakım-kontrolü, idaresi ve geliştirilmesi çalışmaları da yapılmaktadır.

Şubenin Başlıca Görevleri:

 1. Tüm klimatolojik formların kalite ve kontrolünü yapmak,
 2. Taşra İstasyonlarımızdan gelen diyagramları digitayzer ortamda değerlendirmek,
 3. Yağış formlarını kontrol etmek,
 4. Aylık meteoroloji bülteni ve meteoroloji yıllığı hazırlamak,
 5. Toplanan bilgilerin kalite ve kontrolleri yapıldıktan sonra Bilgi İşlem Şubesi’ne verilerek meteorolojik bilgi bankasına girişini sağlamak şeklinde sıralayabiliriz.

4.8.1 ŞUBEYE BAĞLI METEOROLOJİ İSTASYONLARI:

1. Lefkoşa Merkez Klimatoloji İstasyonu:

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bahçesinde 2005 yılında kurulan ve denizden yüksekliği 134 metre olan klimatoloji istasyonu; iklim bilimine yönelik gözlemler yapmaktadır. Bu gözlemler daire personeli tarafından gerçekleştirilmektedir.

2. Boğaz Klimatoloji İstasyonu:

Girne Boğaz köyünde ve Polis Karakolu bahçesinde 1983 yılından beri kurulu bulunan klimatoloji istasyonu klimatoloji gözlemleri yapmaktadır. Deniz seviyesinden 232 metre yüksekliktedir ve polis memurları tarafından gözlem yapılmaktadır.

3. Lapta Klimatoloji İstasyonu:

Lapta Polis Karakolu bahçesinde ve denizden 89 metre yüksekliktedir. 1979 yılından beri kurulu bulunan istasyon, klimatoloji gözlemleri yapmaktadır. Bu gözlemler polis memurları tarafından yapılmaktadır.

4. Çamlıbel Otomatik Meteoroloji ve Raporlama İstasyonu:

Çamlıbel’de Polis Karakolu bahçesinde ve denizden 277 metre yüksekliktedir. 1979 yılında kurulan istasyon klimatolojik gözlemler yapmaktadır.

5. Alevkaya Otomatik Meteoroloji ve Raporlama İstasyonu:

Alevkaya bölgesinde ve denizden 623 metre yüksekliktedir. 1979 yılında kurulmuştur.

6. Esentepe Klimatoloji İstasyonu:

Esentepe’de Polis Karakolu bahçesinde 1979 yılında kurulmuştur. Klimatolojik gözlemler yapmaktadır. Denizden 213 metre yükseklikte, Beşparmaklar Bölgesinin kuzeye bakan yamaçlarında kurulmuştur. Rasatlar Polis Memurları tarafından yapılmaktadır.

7. Beyarmudu Klimatoloji İstasyonu:

Doğu Mesarya Bölgesinde, Beyarmudu köyü içerisinde polis karakolu bahçesinde 1979 yılında kurulmuştur. Denizden yüksekliği 82 metredir.Gözlemler polis memurları tarafından yapılmaktadır.

8. Geçitkale Klimatoloji İstasyonu:

Doğu Mesarya Bölgesinde Geçitkale Polis Karakolu bahçesinde denizden 56 metre yükseklikte ve 1979 yılında kurulmuştur. Polis memurları tarafından gözlemler yapılmaktadır.

9. İskele Otomatik Meteoroloji ve Raporlama İstasyonu:

Doğu Sahil Bölgesinde İskele ilçesinde kurulmuş olan klimatoloji istasyonu denizden 40 metre yükseklikte ve 2001 yılında kurulmuştur.

10. Yeni Erenköy Klimatoloji İstasyonu:

Karpaz Bölgesinde Yeni Erenköy Polis Karakolu bahçesinde 1998 yılında kurulmuştur. Denizden yüksekliği 119 metredir. Klimatolojik gözlemler polis memurları tarafından yapılmaktadır.

Bu istasyonlara ilaveten şubeye 32 adet Hidro Meteoroloji İstasyonuda bağlı olup, bölgelere göre isimleri şunlardır.

BUNLAR;

 1. Kuzey Sahil ve Beşparmaklar Bölgesinde; Beylerbeyi, Taşkent, Değirmenlik, Tatlısu, Kantara, Akdeniz, Kozanköy’dür.
 2. Batı Mesarya Bölgesinde; Zümrütköy, Lefke, Yeşilyurt, Gaziveren, Yeşilırmak, Bostancı, Kalkanlı’dır.
 3. Orta Mesarya Bölgesinde; Alayköy ve Margo Devlet Üretme Çiftliği’dir.
 4. Doğu Mesarya Bölgesinde; Serdarlı, Gönendere, Dörtyol, Çayönü, Akıncılar ve Pile’dir.
 5. Doğu Sahil Bölgesinde; Salamis ve İskele’dir.
 6. Karpaz Bölgesinde; Çayırova, Büyükkonuk, Mehmetçik, Ziyamet, Dipkarpaz ve Zafer Burnu’dur.

4.9 GÜZELYURT ZİRAİ METEOROLOJİ İSTASYONU:

Güzelyurt Zirai Meteoroloji İstasyonu, Güzelyurt Tarım Çiftliği içerisinde 1975 yılında başlamış 1983 yılında ayni bölgede daha uygun bir yere taşınmıştır. Yerel saatle 07.00-18.00 saatleri içerisinde her saat gözlem yapan istasyonumuz gözlemlerini Ercan Hava Alanına oradan da VSAT Uydu aracılığı ile dışa çıkmaktadır.

4.10 ALET VE CİHAZ BAKIM-ONARIM BÖLÜMÜ:

Daire bünyesinde yer alan tüm istasyonlarda kullanılan alet cihazların rutin bakımları, onarımı ve montaj işleri yapılmaktadır.

Teknik bir daire oluşumuzdan alet ve cihazlarımızın çokluğu dairemiz teknisyenlerine büyük bir sorumluluk vermekte ve her türlü bakım, onarım ve montajlarını yapmaktadırlar.

5. HARİTALAR:

 1. KKTC Meteorolojik Bölgeleri Haritaları
 2. KKTC Meteoroloji İstasyonları Haritaları
 3. KKTC Sismoloji İstasyonları Haritaları

6. KOORİDİNATLAR:

...

7. METEOROLOJİ’DE HİZMETİÇİ EĞİTİM:

Meteorolojik çalışma, görev ve hizmetlerde bilgi çok önemlidir. Buna bağlı olarak da eğitim ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle, bilgi tazelemek amacıyla her yıl, uygun bir takvime göre, daire bunyesindeki teknik personele Hizmetiçi Eğitim kursları düzenlenmekte ve personel gerekli eğitimden geçirilmektedir.

Ayrıca, Türkiye Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve UNOPS tarafından düzenlenen mesleki teknik eğitim kursları takip edilmekte ve sağlanan kontenjan sayısına uygun olarak, buradaki Hizmetiçi Eğitim kursları’na teknik personelin katılması sağlanmaktadır.

KURSLAR:

 1. METAR (Uçuculuk)
 2. Sinoptik
 3. Klimatoloji
 4. Analiz ve İstidlal
 5. Uydu Meteorolojisi
 6. Sayısal Meteoroloji
 7. Tarımsal Meteoroloji
 8. Türk Met-Cap
 9. Met-Man 10
 10. Ravinsonde Gözlemleri
 11. Düşey Atmosferik Analiz
 12. Web-View
 13. CORWET ve Raporsoa

8. SESLİ YANIT SİSTEMİ:

Ercan Hava Alanı Meteoroloji İstasyonu’nda kurulu bulunan sesli yanıt sistemi, (166) numaralı telefonu çevirmek suretiyle Türkçe ve İngilizce olarak hizmet vermektedir. Sesli yanıt sisteminde sabah-akşam hava tahmin raporları ve denizciler için hazırlanan sabah-akşam deniz tahmin raporları bulunmaktadır. Bu sistem, aynı anda 12 aboneye hizmet verecek şekilde dizayn edilmiştir. Ayrıca inşaat, tarım, sağlık, ulaşım, spor aktiviteleri ve turizm alanlarındaki planlamaları yapmak için de üç günlük hava tahin raporları bu sistemde mevcuttur.

9. METEOROLOJİK MUHABERE SİSTEMİ:

Yapılan ölçüm ve gözlemlerle, bunlara dayalı olarak hazırlanan tüm raporların, yurtiçi toplama ve dağıtımı, telefaks, elektronik posta ve telefon iletişim araçları ile yapılırken, Türkiye ve üçüncü ülkelerle bilgi iletişimi, bilgi gönderme ve alma VSAT uydu sitemi ile yapılmaktadır. Taşra ana istasyonlarına ait günlük ölçüm, gözlem ve kayıtlar düzenli ve sürekli olarak Ercan, Lefkoşa. Girne ve Gazi Mağusa’da kurulu bulunan VSAT uydu sistemi ile yayına sokulurken, Türkiye ve tüm üçüncü ülkelerin meteorolojik bilgileri, yine VSAT uydu sistemi ile yapılmaktadır.

10. SİSMOLOJİ BÖLÜMÜ:

Depremlerin yoğun olarak gözlendiği bölgeler yeryüzünde üç ana kuşak oluşturur

Ülkemiz Kıbrıs’ta meydana gelen depremler genellikle tektonik kökenli olup ait olduğu Alpin kuşağı üzerinde fazla aktif olmayan Akdeniz Deprem Kuşağı’nda yeralmaktadır. Kıbrıs Anadolu Plakasının güneyinde, Afrika Plakasının kuzeyinde bulunur. Bölgenin sisimisitesi Kıbrıs Yayına bağlıdır. Bu yay Afrika ve Avrasya litosferik plakaları arasındaki tektonik sınırı oluşturur. Kıbrıs Yayı, Helenik Yaya bağlandığı yerden yani Antalya Körfezinden başlayıp, Kıbrısın batı ve güneyinden geçerek İskenderun Körfezine uzanır; burada Anadolu fayının doğusuna bağlanır. Kıbrıs Yayı, Afrika Plakasının Avrasya Plakasının altına girdiği dalma – batma bölgesini oluşturur. (Figür: 1) Depremlerin çoğu bu yay üzerinde yoğunlaşmış olup buradaki depremlerin genellikle bu yay üzerindeki tektonik hareketin bir sonucu olduğunu işaret etmektedir. Tipik depremlere örnek verecek olursak oldukça kuvvetli olan 23 Şubat 1995 ‘te Baf’ın kuzey_batısında ve 9 Ekim 1996’da yine Baf’ın güney_batı’sında meydana gelen depremler bu tür depremlerdir.

Yoğunluk haritasından da görüleceği gibi 100 yıllık depremler dikkate alındığında Richter ölçeğine göre magnitüdü >=4.0 olan depremlerin açıkça adanın batı ve güney açıklarında denizde yoğunlaştığı ve kavisli bir zon meydana getirdiği görülür.1894 ile 1996 yılları arasındaki sismik aktivitenin büyük oranda 35’nci pararlelin güneyinde yoğunlaştığı gözlemlenmiştir.Son 100 yıla bakıldığı zaman Antalya körfezine göre adanın güney doğusunda bir sismik sessizlik gözlemlenmektedir.Benzer şekilde adanın kuzey batısında İskenderun körfezine doğru bir sismik sessizlik olduğu görülmektedir.

Tarihsel ve Aletsel Deprem Kayıtları

Tarihsel kaynaklar ve arkeolojik buluşlar göstermiştir ki Kıbrıs geçmişte büyük depremlere maruz kalmış ve bazı kasabalar ve yapılar hasar görmüştür. Değişik dönemlerde Salamis, Kition ,Amathus, Kourion, Baf ve Lefkoşa gibi bazı köyler depremler nediyle hasara uğramışlardır.

Tarihsel kaynakların sağladığı bilgilerden, MÖ 26 yılı ile MS 1600 yılları arasında, şiddetleri modified Mercalli ölçeğine göre en az VIII olan 16 depremin meydana geldiğini anlıyoruz. MÖ 15 yılında Baf yerle bir olmuş ve yine MÖ 76 yılında Salamis, Kition ve Baf harap olmuştur. Sonraki deprem Kıbrıs’ı sarsan gelmiş geçmiş en güçlü deprem olarak tarihe geçmiştir. Salamis ve Baf MÖ 332 ve MÖ 342 yıllarında yine yerle bir olmuştur.

Tarihsel bilgilerin birçok yanlışlıkları ve eksiklikleri vardır. Hatta bazı periyodlar hakkında hiçbir bilgi yoktur. Ayrıca bu bilgileri kaleme alanların, bazı olayları da çok mübalağalı bir şekilde bize aktardığı da bir gerçektir. 1896 yılında komşu ülkelerdeki sismoloji istasyonlarının çalışmaya başlamasıyla, Kıbrıs ve etrafındaki bölgenin sismisitesiyle ilgili daha sağlıklı bilgi elde edilmeye başlanmıştır. Elde edilen bilgilerin doğruluğuyla ilgili bu durum, 1986’dan sonra, Kıbrıs’ta bir sismoloji istasyonu (Kantara’ya) kurulmasıyla birlikte hatırı sayılır bir şekilde iyiye gitmiştir. Bu noktadan sonra Kıbrıs ve çevre bölgenin sismisitesiyle ilgili bilgilerin yeterli düzeye gelmesiyle, sismik yönden daha aktif olan bölgeler saptanmış ve daha iyi tanınmıştır. 1896-1996 yılları arasında, merkezleri Kıbrıs’ta ve çevresinde bulunan 346 deprem, adanın bazı bölgelerinde hissedilmiştir. Bunların arasından 14’ü ise hasar vermiş, ve hatta bazıları hayat kaybına neden olmuştur.

Kıbrıs’ta 1896-2000 Yılları Arasında Büyük Hasara Neden Olan Deprem Tablosu

15/1/1961
TarihMagnitüd MsHasarın Açıklaması
29/6/18966.5Limasol bölgesinde, özellikle Ağrotur ve Piskobu’da hasara neden oldu. Birçok artçı takip etti.
5/1/19005.7Mesarya’da hafif hasar.
23/2/19065.3Limasol ve Kolossi’de hafif hasar. Ada çapında hissedildi.
18/2/19246.0 Magosa’da hafif hasar.
13/12/19275.0Limasol ve kuzeyindeki köylerde hafif hasar. (Koilani, Pera Pedi, Monagri)
9/5/19305.4Baf ve çevresinde hasar.
26/6/19374.7Güneybatı Kıbrıs’ta hasar. (Pachna, Omodos, Platres, Salamiou).
20/1/19415.9Magosa’da özellikle de 24 kişinin öldüğü ve birçok evin çöktüğü Paralimni’de büyük hasar. Lefkoşa, Larnaka ve Girne’de de minör hasar.
10/9/19536.1Baf’ta yıkıcı deprem. 63 ölüye, 200 yaralıya ve 4000 insanın evsiz kalmasına sebep oldu. 158 köyde birçok evi yıktı. Takip eden artçı şoklar da hasara neden oldu.
5.7Larnaka ve çevresinde hafif hasar.
28/3/19844.5Larnaka ve hisseden çevrede hafif hasar.
23/2/19955.7Baf’ta iki ölüye sebep olan yıkıcı deprem. Yukarı Arodez ve Miliou’da birçok ev çöktü. Peristerona, Steni, Gialia, Argaka, Pomos, Pyrgos, Lefke, Neo Chorio, Lachi ve Polis kasabalarında da hafif hasar.
9/10/19966.5Kıbrıs’ın güneybatısında çok güçlü deprem. Baf ve Limasol’da paniğe neden oldu. Ayrıca Lefkoşa, Larnaka ve Paralimni’de de çok katlı evlerde hissedildi. 20 kişi hafif yaralandı, iki kişi ise direkt olmayan nedenlerden hayatını kaybetti. Baf ve Limasol’da hafif hasar.
11/8/19995.6Dış merkezi Gerasa’ya yakın olan güçlü deprem. Limasol ve kuzeyindeki köylerde hasar. Ada çapında hissedildi. 40 kişi panik yüzünden hafif yaralandı. Artçılar görüldü.

En yıkıcı depremler, 1941, 1953, 1995,1996ve 1999’da olanlar idi.

Yapılan çalışmalar, bize sismik aktivitenin zamana dağılımının düzenli olmadığını göstermiştir. Ama yine de yoğun sismik aktivitenin, bir dönemlik sessizlikle takip edildiği periyotların da varlığı bilinmektedir. Bu dikkate alınarak, 1918-1937 yılları arasında, magnitüdü 4.5’ten büyük 28 deprem kaydedilmişken, 1960-1990 yılları arasında yalnızca 11 tane kaydedilmiştir. 1995-1999 yılları arasında ise sismik aktivitenin arttığı, meydana gelen şiddetli depremler (5.6-6.5 büyüklüklerinde) ile gözlenmiştir.

Tarihsel bilgilerin istatitistiksel analizi, bize yıkıcı bir depremin, teorik olarak her 120 yılda bir meydana geldiğini göstermiş; yine benzer bir çalışmanın son 100 yılın aletsel kayıtları üzerinde yapılmasıyla ise aşağıdaki tablodaki sonuçlar elde edilmiştir.

Magnitüd(Ms) Devir süresi(yıl) 100 yıl içindeki deprem sayısı
4.6-5.0812,5
5.1-5.5263.8
5.6-6.0362.8
6.1-6.5751.3
6.6-7.01660.6

Depreme Yatkın Bölgeler

Kıbrıs sismojenik bir bölgede yer alıp tümü depreme yatkın olan bir yerdir. Muhtelif devirlerde hemen hemen her yerinde depremlerden zarar görmüş olduğu rapor edilmiştir. Bununla birlikte tarihsel ve güncel datalar depreme en yatkın yerlerin Baf , Limasol, Larnaka ve Mağusa açıkları olduğunu göstermiştir. Ophiolitic kayaların mostra verdiği, Beşparmakların büyük bir kısmı ile Trodos’un bir kısmı depreme en az yatkın olan yerdir.

Orta ve büyük depremlerin çoğunun dış merkezleri genellikle denizde olup yerleşim yerlerinden onlarca kilometre uzakta ve hasarları da ihmal edilebilecek kadar olmuştur.Birçok depremin dış merkezlerinin batı ve güneyde olması adanın batı ve güney bölgelerindeki deprem etkilerini açıklar niteliktedir.

Deprem etkisini belirleyen diğer önemli bir parametre yer zemin koşullarıdır.Gevşek depozitlerin hakim olduğu kıyı bölgeleri, genellikle volkanik kayaların hakim olduğu Trodos bölgesine nazaran depremin yıkıcı zararlarına daha fazla maruz kalacaktır.