• 0392 227 17 30

Kurumsal | Teşkilat Yasası


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 3 Temmuz,1992 tarihli birleşiminde kabul olunan "Meteoroloji Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası" Anayasa'nın 94 (1) maddesi gereğince, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle ilân olunur.

Sayı : 42 / 1992 (61/1995 ve 15/1999 sayılı Yasalarla değiştirilmiş şekliyle)

METEOROLOJİ DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

1.Kısa İsim

Bu Yasa, Meteoroloji Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası olarak isimlendirilir.

BİRİNCİ KISIM

Tefsir ve Kuruluş Amacı

Tefsir

2. Genel Kurallar

Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe: "Bakan", Meteoroloji işlerinin bağlı olduğu Bakanı anlatır.
"Bakanlık", Meteoroloji işlerinin bağlı olduğu Bakanlığı anlatır.
"Bakanlar Kurulu", Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunu anlatır.
"Bölge", Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin egemenliğindeki kara, deniz ve hava sahasını anlatır.
"Daire", Meteoroloji Dairesini anlatır.
"Devlet", Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletini anlatır.
"Müdür", Meteoroloji Dairesi Müdürünü anlatır.
"Müsteşar", Meteoroloji Dairesinin bağlı olduğu Bakanlığın Müsteşarını anlatır.
"I.C.A.O.", Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünü anlatır.
"W.M.O.", Dünya Meteoroloji Örgütünü anlatır.
Dairenin kuruluş amacı

3. Dairenin kuruluş amaçları şunlardır:

 1. Devlet ve bölge sınırları içinde gerçekleşen ve gerçekleşecek olan atmosferik ve diğer fiziki, dinamik olayları, afetleri ve meteoroloji ile ilgili elemanları gözlemlemek ve tahmin etmek; su kaynakları bakımından iklim ve yağış karakterlerini saptayarak ve takip ederek ülke iklimi ile yağış rejimini belirlemek, meteorolojik hizmetleri, kamu yararına, milli güvenlik esaslarına, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yasalarına ve uluslararası mevzuat ve standartlarına uygun olarak yürütmek ve ilgili tüm sektörlere hizmet ve destek sağlamak; Devlet ile diğer ülkeler arasında karşılıklı olarak meteoroloji hizmetlerini, uluslararası mevzuat çerçevesinde düzenli, süratli ve emin bir şekilde yürüterek işbirliğinde bulunmak; bu işlerin Yasa, Tüzük ve Yönetmeliklere uygunluğunu denetlemek ve yürürlükteki ilgili mevzuatta öngörülen diğer görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak; ve
 2. Devlet ve bölge sınırları içinde gerçekleşen ve gerçekleşecek olan sismik, jeomanyetik ve diğer fiziki, dinamik, doğal olayları, afetleri ve bunlarla ilgili elemanları uluslararası standartlara göre ilgili kuruluşlarla istişare ederek izlemek, saptamak, incelemek ve tahmin etmek ve bu hizmetleri kamu yararına, milli güvenlik esaslarına ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yasalarına ve uluslararası mevzuata uygun olarak düzenli, süratli ve emin bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

İKİNCİ KISIM

Dairenin Kuruluşu Ve Görevleri

Dairenin Kuruluşu

4.Kuruluş ve Görevler

 1. Daire, bir Müdür yönetiminde, bir Müdür Muavini, yeterli sayıda Yöneticilik, Mesleki ve Teknik ile Genel Hizmet Sınıfı personelinden ve merkez şubeleri, taşra birimleri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin meteorolojik bakımdan önem arz eden bölgelerinde gözlem ve ölçüm yapan istasyonlardan oluşur.
 2. Dairenin Merkez Şubeleri şunlardır:
  • (A) Hava Tahminleri Şubesi;
  • (B) Gözlem, İklim ve İstatistik Şubesi; ve
  • (C) Bilgi İşlem, Araştırma ve Deniz Meteorolojisi Şubesi.
 3. Dairenin taşra birimleri şunlardır:
  • (A) Ercan Havaalanı;
  • (B) Geçitkale Havaalanı;
  • (C) Gazi Mağusa;
  • (Ç) Girne;
  • (D) Güzelyurt;
  • (E) Karpaz; ve
  • (F) Lefke.
 4. Müdür, gereksinim duyması halinde gerekli görülen yerlerde, gözlem, ölçüm ve/veya tahmin yapan istasyon kurabilir.
Dairenin görevleri

5.Dairenin başlıca görevleri şunlardır:

 1. Bölgede meteorolojik ve sismik hizmetlerin düzenli olarak süratle ve emin bir şekilde yürütülmesini sağlamak;
 2. Ulusal ve uluslararası kişi, kurum ve kuruluşların meteorolojik ve sismik bilgi istemlerini karşılamak;
 3. Yurt içi ve uluslararası ilişkilerde, meteoroloji ve sismoloji ile ilgili kuruluşların yasa ve genel tüzüklerini dikkate almak; bu kuruluşların esaslarına göre, diğer meteoroloji ve sismoloji örgütleri ve idareleri ile ilişkiler kurmak; inkişaf projeleri yapmak; Devleti temsil etmek; faaliyet alanına giren konularda işbirliği yapmak; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasasının 90'ıncı maddesi kuralları çerçevesinde özel sözleşme ve andlaşmalar yapmak suretiyle hizmetlerin gelişmesine yardımcı olmak;
 4. Ülke içinde ve uluslararası düzeyde düzenli ve yeterli olarak hizmet sağlamak için gerekli her türlü alet, cihaz ve teknik donanımı sağlamak, tesis ve istasyon kurmak ve çalıştırılmasını sağlamak;
 5. Bölgede gerçekleşen atmosferik, sismik, jeomanyetik ve diğer benzeri fiziki, dinamik, doğal olayları, afetleri ve bunlarla ilgili elemanları izlemek, saptamak, analiz ve tahmin etmek suretiyle, kara, hava ve deniz ulaşımı ile milli güvenlik, tarım, orman, turizm ve diğer sektörlerle, diğer ilgililerin konu ile ilgili bilgi gereksinimini karşılamak; ihbarlar çıkarmak suretiyle uyarmak; savaş ve barış zamanlarında yapılan her türlü askeri harekâtın meteorolojik destek ve himayesini yapmak;
 6. W.M.O., I.C.A.O. ve diğer uluslararası kuruluşların standartlarını, kurallarını gözden geçirmek, uygulamak ve değişen hususları izleyerek zamanında yürürlüğe koymak, gerekli hallerde Devleti temsilen toplantılara katılmak, değişiklik önerileri hazırlamak ve ilgili kuruluşlara önerilerde bulunmak;
 7. Elde edilen meteorolojik, jeolojik ve diğer fiziki bilgileri değerlendirmek, istatistiklerini tutmak ve arşivlemek, bilgi bankası kurmak, hizmetlerde gereksinim duyulan araştırma, inceleme ve fizibilite çalışmaları yapmak ve gerekirse yayınlamak;
 8. Gönüllü gözlemciler dahil tüm personelin ilgili hususlarda yurt içinde ve yurt dışında eğitilmelerini programlayıp uygulamak;
 9. Meteorolojik faktörlerin etkilerini belirlemek için fenolojik gözlem ve tahminler yaparak tarım ve hayvancılık sektörleri ile diğer ilgililere katkıda bulunmak;
 10. Elektrik, elektronik, mekanik, meteorolojik ve sismik alet, cihaz ve sistemlerin tesis, montaj, bakım ve onarımlarını yerinde veya atölyelerde yaparak ömürlü ve randımanlı çalışmalarını ve stoklarını sağlamak; tüm teknik donanımda yenilikleri izleyerek gerektiğinde uygulamak;
 11. Ülkenin yağış rejimi ile hidrolojik durumunu belirleyici çalışmalar yaparak istem doğrultusunda ilgili sektörlerin yararlanmasına sunmak ve gerektiğinde yayınlamak; ve
 12. Yukarıdaki fıkralarda belirtilmeyen ve Bakanlar Kurulunca saptanacak meteorolojik ve sismik hizmetlerle ilgili diğer görevleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Çalışma Esasları

Yönetim

6.

Dairenin her kademesindeki yöneticileri, yürütmekle yükümlü oldukları görevleri, Anayasa, Yasa, Tüzük ve Yönetmelik kurallarına ve ilgili plân ve programlara uygun olarak, Bakanlık genelge, yönerge ve emirleri çerçevesinde yürütmekle yükümlüdürler.
Dairenin Sorumluluğu ve Daireler arası işbirliği

7

 1. Daire, hizmet alanına giren konularla ilgili olarak, Bakanlık ve/veya daireler ile yerel yönetimler arasında uyum sağlamak ve bu kuruluşların görevlerini tam olarak ve etkin bir biçimde yerine getirmelerini sağlamak amacıyla gerekli önlemleri almakla sorumludur.
 2. Daire, kendi görev alanına girmekle birlikte diğer Bakanlık ve/veya daireler ile yerel yönetimleri de ilgilendiren konularda, ilgili Bakanlık ve/veya daireler ve yerel yönetimler ile işbirliği yapmakla sorumludur.
Yetki devri

8

Dairenin her kademedeki yöneticileri, belirli görevleri, sınırlarını açıkça belirtmek koşuluyla, yetki ve sorumlulukları ile birlikte, kısmen veya tamamen astlarına devredebilirler.
Ancak, bu şekilde yetki devri üstün sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Vardiya veya Rotasyon usulü ile çalışma
7/1979
3/1982
12/1982
44/1982
42/1983
5/1984
29/1984
50/1984
2/1985
10/1986
13/1986
30/1986
31/1987
11/1988
33/1988
13/1989
34/1989
73/1989
8/1990
19/1990
42/1990
49/1990
11/1991
85/1991
11/1992
35/1992
3/1993
62/1993
10/1994
15/1994
53/1994
18/1995
12/1996
19/1996
32/1996
16/1997
24/1997
13/1998
40/1998
6/1999
4/2000
15/2000
20/2001
43/2001

9

Meteoroloji Dairesi kadrolarında yer alan ilgili personel, hizmetin gerektirdiği durumlarda Müdür tarafından, Kamu Görevlileri Yasasının l05’inci maddesi kuralları çerçevesinde vardiya veya rotasyon usulüyle çalıştırılabilir.

Görev saatleri dışında çalışmaları öngörülen teknik personel, Müdür veya yetkili kılınan makam tarafından göreve çağrılabilir. Bu takdirde, çalıştırılanlara Kamu Görevlileri Yasasının ek çalışma ödeneği ile ilgili 27'nci maddesi kuralları uygulanır.
Teşvik ödeneği karşılığı personel görevlendirme ve sözleşmeli personel çalıştırma
7/1979
3/1982
12/1982
44/1982
42/1983
5/1984
29/1984
50/1984
2/1985
10/1986
13/1986
30/1986
31/1987
11/1988
33/1988
13/1989
34/1989
73/1989
8/1990
19/1990
42/1990
49/1990
11/1991
85/1991
11/1992
35/1992
3/1993
62/1993
10/1994
15/1994
53/1994
18/1995
12/1996
19/1996
32/1996
16/1997
24/1997
13/1998
40/1998
6/1999
4/2000
15/2000
20/2001
43/2001

10

 1. Müdür, ülkenin çeşitli yerlerinde gözlem, ölçüm ve kayıt hizmetlerini yürütmek üzere, Bakanlar Kurulunca belirlenecek kıstaslar çerçevesinde, teşvik ödeneği karşılığı personel görevlendirebilir.

  Ancak, görevlendirilecek personel ve bağlı bulunduğu kurum veya kuruluş ile Müdürlük arasında mutabakat sağlanması esastır.
 2. Dairede, her yıl Bütçe Yasasında gösterilmek koşuluyla, Kamu Görevlileri Yasasının 6'nci maddesi kuralları çerçevesinde sözleşmeli personel istihdam edilebilir.
Gerçek ve Tüzel kişi ve kuruluşlara verilen hizmetler Birinci Cetvel

11

 1. Gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlardan, istemleri doğrultusunda verilecek meteorolojik hizmetlere karşılık bu Yasaya ekli Birinci Cetvelde öngörülen ücretler alınır.

  Ancak, Bakanlar Kurulu, bu Yasaya ekli Birinci Cetvelde gösterilen ücretleri, beş katını aşmamak koşuluyla, Devlet Plânlama Örgütü tarafından saptanan yıllık enflasyon oranını gözönünde bulundurarak her yıl, Resmi Gazete'de yayımlanacak bir Emirname ile artırabilir veya indirime bağlı tutabilir.
 2. Birinci Cetvelde öngörülen hizmetlerden birine girmeyen herhangi bir hizmetin ücreti, Birinci Cetvelde belirlenen en yüksek hizmet ücretinin beş katını aşmamak koşuluyla, Müdür tarafından saptanır.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Çeşitli Kurallar

Kadrolar İkinci Cetvel
7/1979
3/1982
12/1982
44/1982
42/1983
5/1984
29/1984
50/1984
2/1985
10/1986
13/1986
30/1986
31/1987
11/1988
33/1988
13/1989
34/1989
73/1989
8/1990
19/1990
42/1990
49/1990
11/1991
85/1991
11/1992
35/1992
3/1993
62/1993
0/1994
15/1994
53/1994
18/1995
12/1996
19/1996
32/1996
16/1997
24/1997
13/1998
40/1998
6/1999
4/2000
15/2000
20/2001
43/2001

12

 1. Dairede çalıştırılacak personele ilişkin kadroların adı, kadro sayısı, hizmet sınıfı, sınıf içindeki

  Derecesi ve maaş baremleri, Bu Yasaya ekli İkinci Cetvelde öngörülmektedir.

 2. Daire kadroları, her yıl Bütçe Yasasında gösterilir ve her yıl Bütçe Yasasına konacak ödenekler çerçevesinde doldurulur.
 3. Bu Yasaya ekli İkinci Cetvelde her kadro için öngörülen baremler, Kamu Görevlileri Yasasına ekli Birinci Cetvelde öngörülen baremlerin karşılığıdır.
Hizmet şemaları Üçüncü Cetvel

13

 1. Daire personelinin görev, yetki ve sorumlulukları ile nitelikleri, bu Yasaya ekli Üçüncü Cetveldeki hizmet şemalarında öngörülmektedir.
 2. Müdür, Daire kadrolarında çalışmakta olan kamu görevlilerini, özlük haklarına ve statülerine halel gelmemek koşuluyla, mevkileri ile uygun diğer görevlerde çalıştırabilir.
Personele Ödenecek Tahsisatlar 2.15/1999

14

Bu Yasanın 11’inci maddesine bağlı Birinci Cetvelde öngörülen kadrolardan, aşağıda dökümü verilen mevkilerde bulunan ve havaalanlarında görev yapan personele, asli maaşlarının %20’si oranında “Özel Tahsisat” verilir.

Söz konusu Tahsisat, emeklilik ve hayat pahalılığı amaçları bakımından dikkate alınmaz.

"Özel Tahsisat" Alacak Olan Kadrolar:

>Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı:
 • I. Sınıf Meteoroloji MühendisiII. Derece
 • II. Sınıf Meteoroloji MühendisiIII. Derece
Meteoroloji Hizmetleri Sınıfı
 • Meydan Meteoroloji Sorumlusu I. Derece
 • Kıdemli İstidlalci I. Derece
 • I. Sınıf İstidlalci II. Derece
 • II. Sınıf İstidlalci III. Derece
Teknisyen Hizmetleri Sınıfı:
 • İstidlalci Yardımcısı I. Derece
 • I. Sınıf Gözlemci II. Derece
 • II. Sınıf Gözlemci III. Derece
 • III. Sınıf Gözlemci IV. Derece
 • Kıdemli Teknisyen I. Derece
 • I. Sınıf Teknisyen II. Derece
 • II. Sınıf Teknisyen III. Derece
 • III. Sınıf Teknisyen IV. Derece

BEŞİNCİ KISIM

Geçici Kurallar

Geçici Madde İntibak işlemleri
16/1981
30/1981
38/1983
18/1984
10/198522/1984
36/1984
37/1984
8/1985

1.

 1. Bu Yasada gösterilen kadrolarda halen çalışmakta olan kamu görevlilerinin bu kadrolarla ilişkileri aynen devam eder ve tutmakta oldukları kadronun kendilerine kazandırmış olduğu barem ve maaşı çekmeye devam ederler.
  • (A) Genel Kadro Yasasına ekli Birinci Cetvelde yer alan ve Meteoroloji Dairesi kadrolarında öngörülen "Kıdemli Mühendis" kadrosunda çalışan personel bu Yasadaki "Kıdemli Meteoroloji Mühendisi" Kadrosuna; "I. Sınıf İstidlalci" kadrosunda çalışan personel, bu Yasadaki "Meydan Meteoroloji Sorumlusu" Kadrosuna; "Rasat Şefi" kadrosunda çalışan personel, bu Yasadaki "Gözlem ve İklim Sorumlusu" Kadrosuna; "II. Sınıf İstidlalci" ve İstidlalci Sertifikası olan bir adet "I. Sınıf Rasatçı” kadrolarında çalışan personel, bu Yasadaki "l. Sınıf İstidlalci" Kadrosuna; İstidlalci Sertifikası olmayan bir adet "I. Sınıf Rasatçı" kadrosunda çalışan personel bu Yasadaki "I. Sınıf Meteoroloji Mühendisi" Kadrosuna; "II. Sınıf Telsiz Operatörü" kadrosunda çalışan personel, bu Yasadaki “II. Sınıf Gözlemci" Kadrosuna, intibak ettirilir.
  • (B) Geçici Personelin Kadrolanması (Özel Kurallar) Yasası uyarınca kadrolanmış olan ve Meteoroloji Dairesi kadrolarında öngörülen dört adet "II. Sınıf Mühendis", “II. Sınıf Meteoroloji Mühendisi" ve bir adet “II. Sınıf Jeofizik Mühendisi" kadrolarında çalışan personel, bu Yasadaki "II. Sınıf Jeofizik Mühendisi" Kadrosuna; "Rasatçı Yardımcısı" Kadrosunda çalışan personel, bu Yasadaki “III. Sınıf (IV. Derece) Gözlemci" Kadrosuna, Kamu Hizmeti Komisyonunca intibak ettirilir.
 2. Genel Kadro Yasası ile Geçici Personelin Kadrolanması (Özel Kurallar) Yasası uyarınca kadrolanmış ve Meteoroloji Dairesi Kadro Cetvellerinde yer alan personelden, bu Yasaya intibakı yapılmamış olanların halen bulundukları kadrolarla ilişkileri, bu Yasada öngörülen kadrolara atanmaları yapılıncaya veya emekliye ayrılıncaya kadar devam eder ve tutmakta oldukları kadronun kendilerine kazandırmış olduğu tüm haklardan yararlanırlar.
Geçici Madde İntibak kuralı

2.

Bu Yasada öngörülen kadrolara intibak yapılırken, intibakı yapılan kamu görevlisi, bulunduğu baremin kaçıncı kademesinde ise, intibak ettirileceği baremin ona karşılık olan kademesine intibak ettirilir.
Geçici Madde Kamu Görevlilerinin mevcut barem içi artış tarihleri

3

Yukarıdaki Geçici Birinci Madde ve Geçici İkinci Madde kuralları çerçevesinde intibakı yapılan kamu görevlilerinin mevcut barem içi artış tarihleri, herhangi bir değişikliğe uğramadan devam eder.

ALTINCI KISIM

Son Kurallar

Yürütme yetkisi 2.15/1999

15

Bu Yasayı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu adına Meteoroloji Dairesinin bağlı olduğu Bakanlık yürütür.
Yürürlükten kaldırma 2.15/1999
16/1981
30/1981
38/1983
18/1984
10/1985

16

Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak, Genel Kadro Yasasına ekli Birinci Cetvel'de yer alan Meteoroloji Dairesi kadroları ile ilgili kurallar yürürlükten kaldırılır.
Yürürlüğe Giriş 2.15/1999

17

Bu Yasa, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.

BİRİNCİ CETVEL

(Madde 11 )

METEOROLOJİ DAİRESİ ÖZEL HİZMET ÜCRETLERİ


İKİNCİ CETVEL

(Madde 12(1)

METEOROLOJİ DAİRESİ KADROLARI

(2.61/1995)

Kadro Sayısı Kadro Adı Hizmet Sınıfı Derece Barem
1 Müdür Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi) II 18 A
1 Müdür Muavini Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) II 17 A
1 Hava Tahminleri Şube Amiri Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) III 17 B
1 Gözlem, İklim ve İstatistik Şube Amiri Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) III 17 B
1 Bilgi, İşlem, Araştırma ve Deniz Meteorolojisi Şube Amiri Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) III 17 B
1 Kıdemli Meteoroloji Mühendisi Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı I 16
3 I. Sınıf Meteoroloji Mühendisi Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı II 13-14-15
4 II. Sınıf Meteoroloji Mühendisi Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı III 11-12-13
1 Kıdemli Jeofizik Mühendisi Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı I 16
1 I. Sınıf Jeofizik Mühendisi Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı II 13-14-15
1 II. Sınıf Jeofizik Mühendisi Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı III 11-12-13
1 Meydan Meteoroloji Sorumlusu Meteoroloji Hizmetleri Sınıfı I 16
1 Liman Meteoroloji Sorumlusu Meteoroloji Hizmetleri Sınıfı I 16
1 Gözlem ve İklim Sorumlusu Meteoroloji Hizmetleri Sınıfı I 16
2 Kıdemli İstidlalci Meteoroloji Hizmetleri Sınıfı I 16
4 I. Sınıf İstidlalci Meteoroloji Hizmetleri Sınıfı II 13-14-15
5 II. Sınıf İstidlalci Meteoroloji Hizmetleri Sınıfı III 11-12-13
1 Muhasebe Memuru Mali Hizmetler Sınıfı III 10-11-12
3 İstidlalci Yardımcısı Teknisyen Hizmetleri Sınıfı I 14-15
6 I. Sınıf Gözlemci Teknisyen Hizmetleri Sınıfı II 12-13
9 II. Sınıf Gözlemci Teknisyen Hizmetleri Sınıfı III 11-12
22 III. Sınıf Gözlemci Teknisyen Hizmetleri Sınıfı IV 7-8-9-10
1 III. Sınıf Bilgi İşlem Memuru Teknisyen Hizmetleri Sınıfı IV 7-8-9-10
1 Kıdemli Teknisyen Teknisyen Hizmetleri Sınıfı I 14-15
1 I. Sınıf Teknisyen Teknisyen Hizmetleri Sınıfı II 12-13
1 II. Sınıf Teknisyen Teknisyen Hizmetleri Sınıfı III 11-12
1 III. Sınıf Teknisyen Teknisyen Hizmetleri Sınıfı IV 7-8-9-10
1 I. Sınıf Katip Kitabet Hizmetleri Sınıfı II 11-12
1 II. Sınıf Katip Kitabet Hizmetleri Sınıfı III 9-10
2 Katip Yardımcısı Kitabet Hizmetleri Sınıfı IV 5-6-7-8
2 Şoför Araç Sürücülüğü ve Araç Bakım ve Onarım Hizmetleri Sınıfı II 4-5-6
2 Odacı Odacı ve Şoför Hizmetleri Sınıfı II 4-5-6
84 +5 İşçi = 89 Toplam

ÜÇÜNCÜ CETVEL

Madde 13 (1)

HİZMET ŞEMALARI

METEOROLOJİ DAİRESİ MÜDÜR KADROSU HİZMET ŞEMASI

Kadro Adı: Müdür
Hizmet Sınıfı: Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi)
Derecesi: II (İlk Atanma Yeri)
Kadro Sayısı: 1
Maaşı: Barem 18 A

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

II. ARANAN NİTELİKLER:


METEOROLOJİ DAİRESİ MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

(3(1).61/1995)

Kadro Adı: Müdür Muavini
Hizmet Sınıfı: Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler)
Derecesi: II (İlk Atanma ve Yükselme Yeri)
Kadro Sayısı:1
Maaş: Barem 17 A

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

II. ARANAN NİTELİKLER:


METEOROLOJİ DAİRESİ HAVA TAHMİNLERİ ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

Kadro Adı: Hava Tahminleri Şube Amiri
Hizmet Sınıfı: Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler)
Derecesi: III (İlk Atanma ve Yükselme Yeri)
Kadro Sayısı: 1
Maaşı: Barem 17 B

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

II. ARANAN NİTELİKLER:


METEOROLOJİ DAİRESİ GÖZLEM, İKLİM VE İSTATİSTİK ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

Kadro Adı: Gözlem, İklim ve İstatistik Şube Amiri
Hizmet Sınıfı: Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler)
Derecesi: III (İlk Atanma ve Yükselme Yeri)
Kadro Sayısı: 1
Maaşı: Barem 17 B

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

II. ARANAN NİTELİKLER:


METEOROLOJİ DAİRESİ BİLGİ İŞLEM, ARAŞTIRMA VE DENİZ METEOROLOJİSİ ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

Kadro Adı: Bilgi İşlem, Araştırma ve Deniz Meteorolojisi Şube Amiri
Hizmet Sınıfı: Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler)
Derecesi: III (İlk Atanma ve Yükselme Yeri)
Kadro Sayısı: 1
Maaşı: Barem 17 B

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

II. ARANAN NİTELİKLER:


METEOROLOJİ DAİRESİ KIDEMLİ METEOROLOJİ MÜHENDİSİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

(3(2).61/1995)

Kadro Adı: Kıdemli Meteoroloji Mühendisi
Hizmet Sınıfı: Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı
Derecesi: I (İlk Atanma ve Yükselme Yeri)
Kadro Sayısı: 1
Maaşı: Barem 16

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

II. ARANAN NİTELİKLER:


METEOROLOJİ DAİRESİ I. SINIF METEOROLOJİ MÜHENDİSİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

(3(3).61/1995)

Kadro Adı: I. Sınıf Meteoroloji Mühendisi
Hizmet Sınıfı: Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı
Derecesi: II (Yükselme Yeri)
Kadro Sayısı: 3
Maaşı: Barem 13-14-15

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

II. ARANAN NİTELİKLER:


METEOROLOJİ DAİRESİ II. SINIF METEOROLOJİ MÜHENDİSİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

Kadro Adı: II. Sınıf Meteoroloji Mühendisi
Hizmet Sınıfı: Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı
Derecesi: III (İlk Atanma Yeri)
Kadro Sayısı: 4
Maaşı: Barem 11-12-13

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

II. ARANAN NİTELİKLER:


METEOROLOJİ DAİRESİ KIDEMLİ JEOFİZİK MÜHENDİSİ HİZMET ŞEMASI

Kadro Adı: Kıdemli Jeofizik Mühendisi
Hizmet Sınıfı: Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı
Derecesi: I (Yükselme Yeri)
Kadro Sayısı: 1
Maaşı: Barem 16

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

II. ARANAN NİTELİKLER:


METEOROLOJİ DAİRESİ I. SINIF JEOFİZİK MÜHENDİSİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

Kadro Adı: I. Sınıf Jeofizik Mühendisi
Hizmet Sınıfı: Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı
Derecesi: II (Yükselme Yeri)
Kadro Sayısı:1
Maaşı: Barem 13-14-15

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

II. ARANAN NİTELİKLER:


METEOROLOJİ DAİRESİ II. SINIF JEOFİZİK MÜHENDİSİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

Kadro Adı: II. Sınıf Jeofizik Mühendisi
Hizmet Sınıfı: Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı
Derecesi: III ( İlk Atanma Yeri)
Kadro Sayısı:1
Maaşı: Barem 11-12-13

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

II. ARANAN NİTELİKLER:


METEOROLOJİ DAİRESİ MEYDAN METEOROLOJİ SORUMLUSU KADROSU HİZMET ŞEMASI

(3(4).61/1995)

Kadro Adı: Meydan Meteoroloji Sorumlusu
Hizmet Sınıfı: Meteoroloji Hizmetleri Sınıfı
Derecesi: I (İlk Atanma ve Yükselme Yeri)
Kadro Sayısı: 1
Maaşı: Barem 16

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

II. ARANAN NİTELİKLER:


METEOROLOJİ DAİRESİ LİMAN METEOROLOJİ SORUMLUSU KADROSU HİZMET ŞEMASI

(3(5).61/1995)

Kadro Adı: Liman Meteoroloji Sorumlusu
Hizmet Sınıfı: Meteoroloji Hizmetleri Sınıfı
Derecesi: I (İlk Atanma ve Yükselme Yeri)
Kadro Sayısı: 1
Maaşı: Barem 16

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

II. ARANAN NİTELİKLER:


METEOROLOJİ DAİRESİ GÖZLEM VE İKLİM SORUMLUSU KADROSU HİZMET ŞEMASI

(3(6).61/1995)

Kadro Adı: Gözlem ve İklim Sorumlusu
Hizmet Sınıfı: Meteoroloji Hizmetleri Sınıfı
Derecesi: I (İlk Atanma ve Yükselme Yeri)
Kadro Sayısı: 1
Maaşı: Barem 16

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

II. ARANAN NİTELİKLER:


METEOROLOJİ DAİRESİ KIDEMLİ İSTİDALCİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

(3(7).61/1995)

Kadro Adı: Kıdemli İstidlâlci
Hizmet Sınıfı: Meteoroloji Hizmetleri Sınıfı
Derecesi: I (İlk Atanma ve Yükselme Yeri)
Kadro Sayısı:2
Maaşı: Barem 16

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

II. ARANAN NİTELİKLER:

METEOROLOJİ DAİRESİ I.SİNIF İSTİDLALCİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

Kadro Adı: I. Sınıf İstidlâlci
Hizmet Sınıfı: Meteoroloji Hizmetleri Sınıfı
Derecesi: II (Yükselme Yeri)
Kadro Sayısı: 4
Maaşı: Barem 13-14-15

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

II. ARANAN NİTELİKLER:


METEOROLOJİ DAİRESİ II. SINIF İSTİDLÂLCİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

Kadro Adı: II. Sınıf İstidlâlci
Hizmet Sınıfı: Meteoroloji Hizmetleri Sınıfı
Derecesi: III (İlk Atanma Yeri)
Kadro Sayısı:5
Maaşı: Barem 11-12-13

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

II. ARANAN NİTELİKLER:


METEOROLOJİ DAİRESİ MUHASEBE MEMURU KADROSU HİZMET ŞEMASI

Kadro Adı: Muhasebe Memuru
Hizmet Sınıfı: Mali Hizmetler Sınıfı
Derecesi: III (İlk Atanma ve Yükselme Yeri)
Kadro Sayısı: 1
Maaşı: Barem 10-11-12

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

II. ARANAN NİTELİKLER:


METEOROLOJİ DAİRESİ İSTİDLÂLCİ YARDIMCISI KADROSU HİZMET ŞEMASI

(3(8).61/1995)

Kadro Adı: İstidlâlci Yardımcısı
Hizmet Sınıfı: Teknisyen Hizmetleri Sınıfı
Derecesi: 1 (İlk Atanma ve Yükselme Yeri)
Kadro Sayısı:3
Maaşı: Barem 14-15

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

II. ARANAN NITELIKLER:


METEOROLOJİ DAİRESİ I. SINIF GÖZLEMCİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

(3(9).61/1995)

Kadro Adı: I. Sınıf Gözlemci
Hizmet Sınıfı: Teknisyen Hizmetleri Sınıfı
Derecesi: II (İlk Atanma ve Yükselme Yeri)
Kadro Sayısı: 6
Maaşı: Barem 12-13

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

II. ARANAN NİTELİKLER:


METEOROLOJİ DAİRESİ II. SINIF GÖZLEMCİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

Kadro Adı: II. Sınıf Gözlemci
Hizmet Sınıfı: Teknisyen Hizmetleri Sınıfı
Derecesi: III (İlk Atanma ve Yükselme Yeri)
Kadro Sayısı: 9
Maaşı: Barem 11-12

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

II. ARANAN NİTELİKLER:


METEOROLOJİ DAİRESİ III. SINIF GÖZLEMCİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

Kadro Adı: III. Sınıf Gözlemci
Hizmet Sınıfı: Teknisyen Hizmetleri Sınıfı
Derecesi: IV (İlk Atanma Yeri)
Kadro Sayısı: 22
Maaşı: Barem 7-8-9-10

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

II. ARANAN NİTELİKLER:


METEOROLOJİ DAİRESİ III. SINIF BİLGİ İŞLEM MEMURU KADROSU HİZMET ŞEMASI

Kadro Adı: III. Sınıf Bilgi İşlem Memuru
Hizmet Sınıfı: Teknisyen Hizmetleri Sınıfı
Derecesi: IV (İlk Atanma Yeri)
Kadro Sayısı: I
Maaşı: Barem 7-8-9-10

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

II. ARANAN NİTELİKLER:


METEOROLOJİ DAİRESİ KIDEMLİ TEKNİSYEN KADROSU HİZMET ŞEMASI

Kadro Adı: Kıdemli Teknisyen
Hizmet Sınıfı: Teknisyen Hizmetleri Sınıfı
Derecesi: I (Yükselme Yeri)
Kadro Sayısı: 1
Maaşı: Barem 14-15

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

II. ARANAN NİTELİKLER:


METEOROLOJİ DAİRESİ I. SINIF TEKNİSYEN KADROSU HİZMET ŞEMASI

Kadro Adı: I. Sınıf Teknisye
Hizmet Sınıfı: Teknisyen Hizmetleri Sınıfı
Derecesi: II (Yükselme Yeri)
Kadro Sayısı: 1
Maaşı: Barem 12-13

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

II. ARANAN NİTELİKLER:


METEOROLOJİ DAIRESİ II. SINIF TEKNİSYEN KADROSU HİZMET ŞEMASI

Kadro Adı: II. Sınıf Teknisyen Hizmet Sınıfı
Hizmet Sınıfı: Teknisyen Hizmetleri Sınıfı
Derecesi: III (Yükselme Yeri)
Kadro Sayısı: 1
Maaşı: Barem 11-12

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

II. ARANAN NİTELİKLER:


METEOROLOJİ DAİRESİ III. SINIF TEKNİSYEN KADROSU HİZMET ŞEMASI

Kadro Adı: III. Sınıf Teknisyen
Hizmet Sınıfı: Teknisyen Hizmetleri Sınıfı
Derecesi: IV (İlk Atanma Yeri)
Kadro Sayısı: 1
Maaşı: Barem 7-8-9-10

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

II. ARANAN NİTELİKLER:


METEOROLOJİ DAİRESİ ŞOFÖR KADROSU HİZMET ŞEMASI

Kadro Adı: Şoför
Hizmet Sınıfı: Araç Sürücülüğü ve Araç Bakım ve Onarım Hizmetleri Sınıfı
Derecesi: II (İlk Atanma Yeri)
Kadro Sayısı: 2
Maaşı: Barem 4-5-6

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

II. ARANAN NİTELİKLER: